Statut Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Hossa”

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Hossa”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów stowarzyszenia może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§3

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to Statutu Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, pod warunkiem, że działalność tych organizacji jest zgodna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, statutem Stowarzyszenia i nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§4

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Hossa”.
 2. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.
 3. Stowarzyszenie, dla realizowania celów związanych z współpracą z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie organów Stowarzyszenia nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie swoich obowiązków.

§6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§7

 1. Stowarzyszenie działa w interesie Członków Stowarzyszenia reprezentując ich w stosunku do innych osób fizycznych i prawnych, podmiotów administracji publicznej oraz innych podmiotów zewnętrznych.
 2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  • działanie na rzecz rozwoju kulturalnego społeczeństwa, a w szczególności studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • pomoc studentom pierwszego roku w adaptacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  • integracja społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój samorządności i autonomii uczelni wyższych,
  • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczeństwa, a w szczególności studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • działanie na rzecz promocji wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wśród studentów oraz absolwentów publicznych uczelni wyższych,
  • działanie na rzecz promocji wizerunku Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wśród studentów oraz absolwentów publicznych uczelni wyższych,
  • szerzenie idei integracji europejskiej wśród społeczeństwa, a w szczególności studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • wspieranie samorządu studenckiego i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • upowszechnianie wiedzy o działalności Stowarzyszenia na całym terenie jego działalności.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych,
 2. organizowanie paneli dyskusyjnych, prelekcji, wykładów, debat,
 3. organizowanie szkoleń oraz warsztatów,
 4. organizowanie obozów szkoleniowych,
 5. działalność wydawniczą, dystrybucyjną, informacyjną oraz kolportażową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. współpracę z organizacjami studenckimi oraz kołami naukowymi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
 7. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi oraz osobami fizycznymi lub prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym statucie.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca studentem I lub II stopnia, bądź uczestnikiem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, bądź będąca absolwentem wyżej wymienionych studiów oraz posiadająca obywatelstwo polskie.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można zostać jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca studentem I lub II stopnia, bądź uczestnikiem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, posiadająca obywatelstwo polskie poprzez złożenie pisemnej deklaracji o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 3. W szczególnych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na to, aby członkiem Stowarzyszenia została osoba nie posiadająca statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

§11

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  • w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia lub realizowanych przez nie celów oraz
  • została wskazana przez członka zwyczajnego.
 2. Uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać finansowo, rzeczowo lub intelektualnie jego działalność statutową.
 2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie, o której mowa w 12 ust. 2 na podstawie podpisanej przez kandydata na członka wpierającego deklaracji, określającej sposób wsparcia Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się ze świadczeń określonych w podpisanej deklaracji, o której mowa w 12 ust. 3 i przestrzegania ustaleń w niej zawartych oraz przestrzegania niniejszego Statutu.

§13

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  • utraty statusu uczestnika studiów I, II lub III stopnia na Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu; uchwałę taką Zarząd Stowarzyszenia może podjąć w przypadku:
   • nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego Statutu,
   • nieprzestrzegania przez członka uchwał organów Stowarzyszenia,
   • działania na szkodę Stowarzyszenia,
   • nagminnego zaniedbywania przez Członka jego obowiązków w Stowarzyszeniu,
   • nie zapłacenia składki członkowskiej w określonym terminie,
  •  śmierci członka,
 2. Na skutek przyczyn zaistniałych w ust. 1 pkt. 2członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje po 12 miesiącach od zaistnienia tych przyczyn, o ile członek którego ta przyczyna dotyczy nie podejmie w tym czasie studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
 3. Niezwłocznego wykreślenia z listy Członków Stowarzyszenia osoby o której mowa w ust.2 dokonuje Zarząd.
 4. W przypadku odzyskania statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przed upływem okresu o którym mowa w ust. 1 członkostwo w Stowarzyszeniu nie ustępuje.
 5. W szczególnych przypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na to, aby członkiem Stowarzyszenia pozostała osoba nie posiadająca statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 6. Ustanie członkostwa z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt. 1-4 i 6 stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w uchwale podjętej większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

§14

 1. Uchwała Zarządu o której mowa w §13 ust. 1 pkt. 6 winna zawierać uzasadnienie oraz być przekazana w formie pisemnej lub elektronicznej wykreślonemu Członkowi w terminie 14 dni od daty jej podjęcia, wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
 2. Odwołanie o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 14 dni od doręczenia podjętej uchwały wykreślonemu Członkowi.
 3. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie o którym mowa w ust. 2 na posiedzeniu, którego termin przypada nie później niż 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
 4. Odebranie honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów.

§15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
 2. uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków,
 3. terminowe opłacanie ustalonych składek,
 4. stosowanie się do uchwał organów Stowarzyszenia,
 5. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
 6. wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków w Stowarzyszeniu,
 7. stosowanie się do najwyższych standardów etyki w realizacji celów Stowarzyszenia.

§16

Do praw członka zwyczajnego należy:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach organów Stowarzyszenia,
 2. czynne uczestniczenie we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenie z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 4. prawo wglądu do wszystkich uchwał, opinii, zaleceń wydanych przez organy Stowarzyszenia,
 5. prawo wglądu do wszystkich umów, w których Stowarzyszenie jest stroną.
 6. wyrażanie opinii na temat funkcjonowania Stowarzyszenia.

§17

Do obowiązków członka honorowego należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
 2. stosowanie się do uchwał organów Stowarzyszenia,
 3. wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków w Stowarzyszeniu,
 4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz stosowanie najwyższych standardów etyki w realizacji celów Stowarzyszenia.

§18

Do praw członka honorowego należy:

 1. uczestniczenie we wszystkich formach działalności stowarzyszenia,
 2. uczestniczenie z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 3. opiniowanie działalności Stowarzyszenia,
 4. prawo wglądu do wszystkich uchwał, opinii, zaleceń wydanych przez organy Stowarzyszenia.

§19

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 1. regularne wywiązywanie się ze świadczeń określonych w podpisanej deklaracji, o której mowa w §12 ust. 3
 2. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§20

Do praw członka wspierającego należy:

 1. uczestniczenie z głosem doradczym osobiście lub przez pełnomocnika w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 2. prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. prawo wglądu do wszystkich uchwał, opinii, zaleceń wydanych przez organy Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§21

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną.

§22

Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

§23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§24

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

§25

Walne Zebranie Członków spotyka się na posiedzeniach:

 1. zwyczajnych,
 2. nadzwyczajnych.

§26

 1. Posiedzenia zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
 2. Posiedzenia zwyczajne zwoływane są przez Prezesa Zarządu.
 3. Prezes Zarządu zobowiązany jest do poinformowania wszystkich Członków Stowarzyszenia najpóźniej na 7 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Członków.

§27

 1. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną na wniosek:
  • co najmniej połowy Członków Zarządu,
  • Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 10 dni roboczych, nie prędzej jednak niż 3 dni po wpłynięciu wniosku o którym mowa w ust.1.

§28

Posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne do swej ważności wymagają obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§29

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące:
  • zmian niniejszego Statutu,
  • wyboru i odwoływania organów Stowarzyszenia,
  • rozwiązania Stowarzyszenia,

podejmowane są zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§30

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków składa się z Członków Zwyczajnych Stowarzyszania. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  • zmiana Statutu Stowarzyszenia,
  • uchwalanie głównych kierunków i celów działalności stowarzyszenia,
  • nadawanie członkostwa honorowego,
  • opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu Członka przez Zarząd Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieuregulowanych kompetencjami innych organów Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§31

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Zarządu (zwanego dalej Prezesem), i 4 członków:

 1. dwóch Zastępców Prezesa Zarządu, zwanych dalej I Zastępcą Prezesa i II Zastępcą Prezesa,
 2. Członka Zarządu ds. Finansów,
 3. Członka Zarządu ds. Promocji i Rozwoju.

Funkcję Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia mogą pełnić wyłącznie osoby będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§32

 1. Walne Zebranie Członków wybiera nowych Zarząd oraz Komisję Rewizyjną w terminie nie przekraczającym daty planowanego zakończenia kadencji obecnego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. Nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna pełnią swoją funkcję od daty planowanego zakończenia kadencji przewidzianej dla obecnego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja członków zarządu trwa rok, zaczynając od 7 lipca. Wybór członków zarządu na kolejną kadencję powinien nastąpić nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kadencji.

§33

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek co najmniej 3 Członków Zarządu,
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,

powiadamiając przy tym wszystkich członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej najpóźniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

 1. Uchwały Zarządu do swej ważności wymagają obecności na posiedzeniu 3/5 członków Zarządu (quorum).
 2. W przypadku nieobecności Prezesa, niemożności sprawowania przez niego funkcji albo wygaśnięcia jego mandatu, jego kompetencje wykonują kolejno: I Zastępca i II Zastępca.

§34

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec podmiotów zewnętrznych i działanie w jego imieniu,
 4. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 6. zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,
 7. inicjowanie i organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz zarządzanie tą działalnością,
 8. zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia,
 9. przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia,
 10. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 11. zatrudnianie pracowników w imieniu Stowarzyszenia.

§35

 1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
 2. Głosowanie odbywa się w turach.
 3. Kandydatem może być osoba zgłoszona przez członka zwyczajnego, która ustnie wyrazi zgodę na swoją kandydaturę.
 4. Głosowanie odbywa się nad wszystkimi kandydatami. Każdy z Członków zwyczajnych może oddać głos na tylko jednego kandydata. Prezesem zostaje osoba, która zdobędzie bezwzględną większość głosów.
 5. Jeżeli w pierwszej turze nie zostanie wyłoniony zwycięzca, zarządzana jest druga tura głosowania, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 6. Prezesem zostaje osoba, która w drugiej turze otrzyma zwykłą większość głosów.
 7. Jeżeli w drugiej turze głosowania nie zostanie wybrany Prezes to procedura głosowania rozpoczyna się od początku i jest powtarzana, aż do obsadzenia stanowiska.

§36

 1. Zastępcy Prezesa Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
 2. Kandydatem może być osoba zgłoszona przez członka zwyczajnego, która ustnie wyrazi zgodę na swoją kandydaturę.
 3. Głosowanie odbywa się nad wszystkimi kandydatami. Każdy z Członków zwyczajnych może oddać głos na dwóch kandydatów. Zastępcami Prezesa zostają osoby, które zdobędą kolejno największą ilość ważnych głosów.
 4. W przypadku gdy nie można wyłonić dwóch osób o najwyższej ilości głosów, głosowanie jest powtarzane, aż do obsadzenia stanowiska.

§37

 1. Członek Zarządu ds. Finansów wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
 2. Głosowanie odbywa się w turach.
 3. Kandydatem może być osoba zgłoszona przez członka zwyczajnego, która ustnie wyrazi zgodę na swoją kandydaturę.
 4. Głosowanie odbywa się nad wszystkimi kandydatami. Każdy z Członków zwyczajnych może oddać głos na tylko jednego kandydata. Członkiem Zarządu ds. Finansów zostaje osoba, która zdobędzie bezwzględną większość głosów.
 5. Jeżeli w pierwszej turze nie zostanie wyłoniony zwycięzca, zarządzana jest druga tura głosowania, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 6. Członkiem Zarządu ds. Finansów zostaje osoba, która w drugiej turze otrzyma zwykłą większość głosów.
 7. Jeżeli w drugiej turze głosowania nie zostanie wybrany Członek Zarządu ds. Finansów to procedura głosowania rozpoczyna się od początku i jest powtarzana, aż do obsadzenia stanowiska.

§38

 1. Członek Zarządu ds. Promocji i Rozwoju wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
 2. Głosowanie odbywa się w turach.
 3. Kandydatem może być osoba zgłoszona przez członka zwyczajnego, która ustnie wyrazi zgodę na swoją kandydaturę.
 4. Głosowanie odbywa się nad wszystkimi kandydatami. Każdy z Członków zwyczajnych może oddać głos na tylko jednego kandydata. Członkiem Zarządu ds. Promocji i Rozwoju zostaje osoba, która zdobędzie bezwzględną większość głosów.
 5. Jeżeli w pierwszej turze nie zostanie wyłoniony zwycięzca, zarządzana jest druga tura głosowania, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 6. Członkiem Zarządu ds. Promocji i Rozwoju zostaje osoba, która w drugiej turze otrzyma zwykłą większość głosów.
 7. Jeżeli w drugiej turze głosowania nie zostanie wybrany Członek Zarządu ds. Finansów to procedura głosowania rozpoczyna się od początku i jest powtarzana, aż do obsadzenia stanowiska.

§39

 1. Członka Zarządu może odwołać tylko Walne Zebranie Członków na wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o której mowa w ust.1 podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Na miejsce odwołanego Członka Zarządu bezzwłocznie powołuje się nowo osobę, zgodnie z postanowieniami §35, §36, §37 i §38.

§40

Do kompetencji Prezesa należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec podmiotów zewnętrznych,
 2. kierowanie pracą Zarządu,
 3. zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenie obradom,
 4. zwoływanie posiedzenia Walnego Zebranie Członków,
 5. czuwanie nad realizacją celów Stowarzyszenia,
 6. czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu przez Członków Stowarzyszenia.

§41

Do kompetencji Zastępców Prezesa należy pełnienie obowiązków Prezesa podczas jego nieobecności. Zakres kompetencji oraz podział obowiązków między zastępców ustala pisemnie, w miarę możliwości przed planowaną nieobecnością, Prezes. W przypadku nieplanowanej nieobecności podziału kompetencji między Zastępców Prezesa dokonuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§42

Do kompetencji Członka Zarządu ds. Finansów należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. składanie sprawozdań z działalności, o której mowa w ust. 1.

§43

Do kompetencji Członka Zarządu ds. Promocji i Rozwoju należy:

 1. przygotowywanie i kontrolowanie realizacji strategii promocyjnej Stowarzyszenia,
 2. przygotowanie i kontrolowanie realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia,
 3. promocja wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

§44

 1. Członek Zarządu ds. Finansów zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania z gospodarki finansowej Stowarzyszenia za cały okres swojej działalności po zakończeniu swojej kadencji na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Członek Zarządu ds. Finansów zobligowany jest do złożenia sprawozdania z gospodarki finansowej na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 3. Posiedzenie o którym mowa w ust. 2 odbywa się nie wcześniej niż 7 dni po złożeniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

§45

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.
 2. Osoba będąca członkiem Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem, a także nie może pełnić funkcji w Zarządzie.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§46

Dla odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej i ważnego podjęcia przez nią uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 jej członków.

§47

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Rewizyjnej może dokonać każdy członek zwyczajny.
 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Każdy obecny członek zwyczajny ma prawo oddać ilość głosów odpowiadającą miejscom do obsadzenia, przy zachowaniu zasady, że na jednego kandydata można oddać jeden głos.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które otrzymają kolejno trzy największe ilości oddanych głosów.

§48

 1. Członka Komisji Rewizyjnej może odwołać tylko Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie o której mowa w ust.1 podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Na miejsce odwołanego członka Komisji Rewizyjnej niezwłocznie wybiera się nową osobę, zgodnie z postanowieniami §47

§49

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. zwoływanie posiedzeń nadzwyczajnych Walnego Zebrania Członków,
 2. składanie wniosków o odwołanie członka Zarządu,
 3. opiniowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 4. opiniowanie polityki organów Stowarzyszenia,
 5. wydawanie opinii na temat wykluczenia Członka Stowarzyszenia
 6. kontrola przestrzegania przez organy Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu,
 7. wnioskowanie o przedstawienie przez Członka Zarządu ds. Finansów sprawozdania finansowego,
 8. kontrolowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków.

§50

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań finansowych, uprawniony jest Prezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu albo Zastępca Prezesa działający łącznie z Członkiem Zarządu ds. Finansów.

§51

 1. W przypadku utraty zdolności Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do pełnienia obowiązków, z powodów określonych w §13, zwołuje się Posiedzenie Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków w trybie przewidzianym w §27 w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. Osoba wybrana podczas posiedzenia o którym mowa w ust.. 1 pełni swoją funkcję do czasu planowego zakończenia kadencji przewidzianej dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej w §24.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§52

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. ofiarności publicznej,
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. dotacji i subwencji,
 5. składek członkowskich,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.

§53

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§54

W celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia i uniemożliwienia wyprowadzenia majątku poza Stowarzyszenie wprowadza się następujące zakazy:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. zakupu na szczególnych warunkach towarów usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§55

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§56

 1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały większością 3/4 głosów oddanych w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Projekt zmiany Statutu powinien zostać przekazany wszystkim członkom Stowarzyszenia na 7 dni przed posiedzeniem, na którym planowane jest głosowanie nad zmianą Statutu.
 3. Uchwała o zmianie Statutu jest nieważna, jeśli głosowanie nad jego zmianą nie było zawarte w harmonogramie posiedzenia o którym mowa w ust. 2.

§57

Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§58

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek i fundusze przekazywane są na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe i końcowe

§59

Kadencja członków zarządu wybranych na kadencję 2016/2017 ulega wydłużeniu/skróceniu i kończy się dnia 7 lipca 2017.