Regulamin Sklepu UE

Regulamin sprzedaży produktów w Sklepie UE

Sprzedaż odzieży oraz gadżetów akademickich za pośrednictwem prowadzi Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach “Hossa” mające swą siedzibę w Katowicach, przy ul. Bogucickiej 14a, NIP: 9542751026, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń i Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000527758, REGON: 243700545, zwane dalej Stowarzyszeniem „Hossa” lub Sprzedawcą.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów poprzez Sklep UE, tj.
  1. sklep internetowy pod domeną sklep.ue.katowice.pl,
  2. centrum dystrybucji znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia “Hossa”.
 2. Korzystanie ze Sklepu UE jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Podane na stronie internetowej Sklepu UE informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów co do których Klient złożył zapytanie ofertowe, jest on o takiej zmianie informowany.
 4. W związku z równoległą sprzedażą poprzez stronę internetową oraz centrum dystrybucji, prezentowane na stronie sklep.ue.katowice.pl produkty mogą nie być aktualnie dostępne w centrum dystrybucji.
 5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie UE są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich dla wszystkich wersji językowych.
 6. Prezentowane w Sklepie UE ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki produktów.
 7. Sklep UE zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się w ofercie Sklepu UE jak również do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty w dowolnym momencie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Transakcja zawarta przez sklep.ue.katowice.pl odbywa się przez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem sklep.ue.katowice.pl. Sklep jest własnością Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Hossa.

Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia:
  1. 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej sklep.ue.katowice.pl, przy użyciu funkcji Koszyk,,
  2. w centrum dystrybucji zlokalizowanym w siedzibie Stowarzyszenia “Hossa” w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219 w terminach wskazanych na stronie internetowej sklep.ue.katowice.pl w zakładce „Kontakt”.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe jedynie pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi ewentualnego procesu reklamacyjnego. Stowarzyszenie “Hossa” ma prawo do przechowywania danych osobowych Klienta do powyższych celów. Klient zezwala na przetwarzanie jego danych osobowych akceptując niniejszy regulamin w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych oraz danych kontaktowych wskazanych w formularzu. W przypadku gdy towar ma zostać wysłany do klienta, niezbędne jest podanie również danych adresowych stanowiących dane do wysyłki zamówionych produktów.
 4. W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim.
 5. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r) sklep internetowy Sklep UE zapewnia wszystkim klientom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę Klienta usunięte z bazy.
 6. Klienci mogą złożyć zamówienie na stronie sklep.ue.katowice.pl po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, a w przypadku składania kolejnych zamówień po zalogowaniu.
 7. Po skompletowaniu listy zamówień produktów następującej poprzez umieszczenie wybranych produktów w Koszyku, w obszarze Koszyka Klient określa:
  1. sposób dostarczenia produktów, poprzez wybór właściwej opcji dostarczenia,
  2. adres dostarczenia (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy dla kuriera),
  3. dane kontaktowe Klienta (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 8. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka informacji o łącznej cenie zamówienia wraz oraz kosztami dostawy.
 9. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,
  2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 10. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie uniemożliwia złożenie zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie znajdujących się w Koszyku produktów oraz zatwierdzenie swoich danych, a także danych dot. zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
 12. Złożone zamówienie nie może zostać zmienione, anulowane w całości bądź w części ani rozszerzone o dodatkowe produkty przez Klienta.
 13. W momencie złożenia zamówienia Klient nie może zmieniać danych kontaktowych oraz adresu dostarczenia przesyłki wskazanych w formularzu dostawy aż do momentu zakończenia realizacji zamówienia i otrzymania przez Klienta zamówionych produktów. Stowarzyszenie „Hossa” nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie przesyłki wynikające ze zmiany adresu dostarczenia lub danych kontaktowych przez Klienta w trakcje realizacji zamówienia.
 14. Stowarzyszenie „Hossa” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie doręczenia przesyłki bądź też braku możliwości kontaktu z Klientem wynikającego z podania błędnych danych przez Klienta.
 15. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. Anulowanie zamówienia w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 16. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w danych kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
 17. Stowarzyszenie Hossa zastrzega sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość, w szczególności zamówień bez podania kompletnego adresu dostarczenia oraz kompletnych danych kontaktowych gdzie można dokonać potwierdzenia zamówienia. Stowarzyszenie Hossa zastrzega sobie również prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość polegająca na podaniu przez Klienta kompletnych lecz budzących wątpliwości danych oraz niemożności kontaktu z Klientem w celu ich weryfikacji.

Płatność i dostawa

 1. Wartość płatności z tytułu sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia produktu.
 2. Koszty dostarczenia produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostarczenia produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia w przypadku zamówienia którego łączna waga nie przekracza 3kg.. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep UE umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:
  1. Płatność przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia „Hossa” – w przypadku zamówień składanych droga internetową przez sklep.ue.katowice.pl
  2. Płatność gotówką – wyłącznie w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio w centrum dystrybucji Sklepu UE zlokalizowane w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219.
 5. Dane do przelewu za towar zamówiony przez sklep.ue.katowice.pl Klient otrzymuje niezwłocznie w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni roboczych, liczonych od pierwszego pełnego dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostaje anulowane.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie czas od 3 do 5 dni roboczych na zaksięgowanie przelewu od momentu dokonania go przez Klienta.
 8. Zamówienie złożone przez stronę internetową sklep.ue.katowice.pl Klient może odebrać:
  1. osobiście w centrum dystrybucji zlokalizowanym w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219, w terminach wskazanych na stronie internetowej sklep.ue.katowice.pl w zakładce „Kontakt”, na podstawie wyrażenia chęci odbioru zamówienia w tejże formie w formularzu zamówienia,
  2. w formie przesyłki kurierskiej której koszty ponosi Klient, na podstawie wyrażenia chęci odbioru zamówienia w tejże formie w formularzu zamówienia,
 9. Zamówione produkty są w zależności od wybranej opcji dostawy gotowe do odbioru lub wysyłki w czasie nie przekraczającym 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 10. Czas realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy transportowej od momentu przygotowania ich do wysyłki wynosi 14 dni roboczych.
 11. W zależności od wybranej opcji dostawy Klient zostanie poinformowany drogą mailową o możliwości odbioru zakupionych produktów lub o wysłaniu produktów do Klienta.
 12. Sklep UE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu, opóźnienie w dostarczeniu produktu lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyń niezależnych od Sklepu UE, a w szczególności za utrudnienia wynikające z dostawy produktów wynikające z winy firmy transportowej, jak również za nie odebranie przesyłki przez Klienta.
 13. Jeśli waga przesyłki przekracza 3 kg, koszty przesyłki ustalane są indywidualnie.
 14. Przesyłka kurierska realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 15. W szczególnych przypadkach Sklep UE może odstąpić od powyższego punktu, co wymaga to indywidualnych ustaleń z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Hossa.
 16. Centrum dystrybucji Sklepu UE zlokalizowane w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219 prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów w terminach wskazanych na stronie internetowej sklep.ue.katowice.pl w zakładce „Kontakt”, akceptując wyłącznie płatność gotówką.
 17. Centrum dystrybucji Sklepu UE zlokalizowane w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219 nie przyjmuje wpłat w formie gotówki za towary zamówione przez sklep internetowy.
 18. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon zakupu.
 19. Faktura wystawiana jest na firmę lub osobę prywatną, na prośbę Klienta którą ten winien zgłosić w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Reklamacje

 1. Produkty dostępne w sklepie internetowym sklep UE objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz z innych właściwych ustaw.
 2. Każda rzecz zakupiona w sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem terminów zgodnych z ustawą i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu. Gwarancję na towary stanowi dowód zakupu w postaci paragonu.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci paragonu.
 5. Podstawą złożenia reklamacji jest kompletne wypełnienie formularza reklamacyjnego który stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu UE oraz przekazanie Sprzedawcy reklamowanego produktu.
 6. Niekompletne wypełnienie formularza reklamacyjnego może stanowić podstawę do nie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Kompletnie wypełniony formularz należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie go na adres stowarzyszenie@hossa.katowice.pl wpisując w tytule wiadomości: reklamacja. Formularz reklamacyjny można również doręczyć osobiście do centrum dystrybucji Sklepu UE zlokalizowanego w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219 w terminach wskazanych na stronie internetowej sklep.ue.katowice.pl w zakładce „Kontakt”.
 8. Reklamowany produkt można dostarczyć:
  1. osobiście do centrum dystrybucji Sklepu UE zlokalizowanego w budynku F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pokój 219 w terminach wskazanych na stronie internetowej sklep.ue.katowice.pl w zakładce „Kontakt”
  2. nadesłać przesyłką pocztową lub kurierską po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na adres: Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Hossa”, 40-226 Katowice, ul. Bogucicka 14a / pokój 219 F
 9. Sklep UE rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania uszkodzonego produktu wraz z formularzem reklamacyjnym.
 10. Jeżeli produkt ma wadę, Sklep UE jest zobowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad, usunąć wadę lub zwrócić Klientowi należność za produkt w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. O formie rozstrzygnięcia reklamacji decyduje Sklep UE w porozumieniu z producentem produktu w którym stwierdzono wadę.
 12. Po uznania przez sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym Sklep UE zwraca Klientowi naprawiony bądź nowy produkt w terminie zależnym od producenta produktu. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie gotówki, Sklep UE zwraca należność równą cenie zakupu reklamowanych produktów (bez kosztów dostawy) w ciągu 10 dni roboczych od podjęcia decyzji rozstrzygającej reklamację na numer konta bankowego Klienta podany w formularzu reklamacyjnym.
 13. Sklep UE nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia produktów.
 14. Sklep UE może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli zostanie stwierdzona ingerencja w produkt, polegająca na zmianie jego pierwotnej formy bądź jeśli produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 15. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach “Hossa” nie będą przyjmowane, chyba że poczyniono wcześniej inne ustalenia.
 16. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia jej w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail wysyłając informację na adres stowarzyszenie@hossa.katowice.pl, wpisując w tytule: „niezgodność w dostawie”.

Postanowienia uzupełniające

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie UE są fabrycznie nowe.
 2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.
 3. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu UE w celu prezentacji produktów są przedmiotem praw autorskich Stowarzyszenia „Hossa”.
 4. Domena internetowa Sklepu UE, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 5. Logotyp Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na produktach sprzedawanych przez sklep internetowy Sklep UE jest użyty zgodnie z umową o wykorzystanie logotypu UE podpisaną pomiędzy Stowarzyszeniem “Hossa”, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych Klientów przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 7. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych usług jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny produktu.
 8. Stowarzyszenie Hossa nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu centrum dystrybucji Sklepu UE nie wynikające z winy Stowarzyszenia Hossa,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu internetowego sklep.ue.katowice.pl oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
  3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu internetowego sklep.ue.katowice.pl oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep UE świadczy usługi elektroniczne,
  4. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  5. następstwa wykorzystania danych dostępowych do konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień regulaminu przez Klienta,
  6. skutki wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia,
 9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu UE. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest w najszybszym możliwym terminie złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy a następnie przekazać produkt w stanie niezmienionym na adres sklepu na koszt i ryzyko Konsumenta wraz z dowodem zakupu produktu.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaż produktów w Sklepie UE ma charakter tymczasowy lub cykliczny w zależności od zapotrzebowania.
 2. Sklep UE nie gwarantuje terminu uzupełniania stanów magazynowych.
 3. Stowarzyszenie “Hossa” zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby sprzedawanych produktów w sklepie internetowym sklep.ue.katowice.pl oraz w centrum dystrybucji Sklepu UE.
 4. Wszelkie informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych, nieujętych w ww. regulaminie, zawarte są w polityce bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Sklepu UE
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej sklep.ue.katowice.pl
 6. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki